Prowadzenie ksiąg handlowych

 

  • Opracowanie, modyfikacja oraz wdrażanie Zakładowego Planu Kont i Planu Amortyzacji
  • Sporządzanie bilansu otwarcia
  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Przygotowanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków
  • Sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat na koniec roku obrotowego
  • Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu i sprawozdawczości
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sprawdzanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów
  • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych

Odwiedź nas: